Novosti

Obe nagrade „Jermenima”

Izvor: Politika Foto: G. Otašević

Na izložbi „Štampana reč 2017” u Čačku sabrano 325 knjižnih naslova objavljenih lane u ovom gradu

Ča­čak – Za­vi­čaj­no ode­lje­nje Grad­ske bi­bli­o­te­ke „Vla­di­slav Pet­ko­vić Dis” u Čač­ku pri­re­di­lo je prek­si­noć tra­di­ci­o­nal­nu, 19. go­di­šnju iz­lo­žbu „Štam­pa­na reč”, oku­plja­ju­ći sve iz­da­vač­ke po­du­hva­te u ovom gra­du na­sta­le to­kom 2017. Ta­ko su u ga­le­ri­ji ov­da­šnjeg Na­rod­nog mu­ze­ja sa­bra­ne i 292 knji­ge i 33 se­rij­ske pu­bli­ka­ci­je ko­je je ob­ja­vi­lo 67 iz­da­va­ča, svi iz ovog me­sta, a iz­lo­žbu pra­te ka­ta­log i pla­ka­ti sa na­vo­di­ma i stro­fa­ma za­vi­čaj­nih auto­ra ko­ji go­vo­re o či­ta­nju i knji­zi.

Auto­ri ovo­go­di­šnje iz­lo­žbe Ta­ma­ra Jan­ko­vić, Ti­ja­na Be­ža­nić i Oli­ve­ra Ne­delj­ko­vić pred­sta­vi­le su jav­no­sti, na taj na­čin, bo­ga­tu i ra­zno­vr­snu iz­da­vač­ku pro­duk­ci­ju na jed­nom me­stu.

Po­sle za­vr­šet­ka iz­lo­žbe, 28. fe­bru­a­ra, svi na­slo­vi bi­će sme­šte­ni i traj­no ču­va­ni u Za­vi­čaj­nom ode­lje­nju, uz bi­bli­o­graf­ski po­pis u 24. bro­ju „Gla­sa bi­bli­o­te­ke.” Do­de­lje­ne su, po obi­ča­ju od pr­ve iz­lo­žbe, i stal­ne na­gra­de za naj­bo­lju knji­gu i di­zajn iza ko­jih sto­je ča­čan­ski pi­sci, štam­pa­ri i iz­da­va­či u le­tu što je mi­nu­lo.

Ži­ri za di­zajn (Vo­ji­slav Ra­do­njić, pred­sed­nik, Le­la To­ma­še­vić, Dra­ga­na La­zo­vić) od­lu­čio je da Na­gra­da „Isa­i­lo A. Pe­tro­vić” pri­pad­ne Mi­len­ku Sa­vo­vi­ću iz Čač­ka za li­kov­no-gra­fič­ku opre­mlje­nost pu­bli­ka­ci­je „Jer­me­ni u Čač­ku: 1885–1950” u iz­da­nju ov­da­šnjeg Na­rod­nog mu­ze­ja. Obra­zla­žu­ći jed­no­gla­snu od­lu­ku na­ve­li su da se re­če­na knji­ga „iz­dvo­ji­la ele­gant­nom ko­ri­com, pra­vim iz­bo­rom ti­po­gra­fi­je, a da je oda­bir bo­ja štam­pe uvod­nih stra­na fi­no uskla­đen sa te­mom knji­ge”. Po­red glav­ne na­gra­de, ži­ri je od­lu­čio da po­hva­li knji­gu pe­sa­ma „Dok an­đe­li pe­va­ju” ilu­stro­va­nu ne­žnim akva­re­li­ma, kao i knji­gu „U po­tra­zi za Lju­bi­com”, pri­ma­mlji­vo štam­pa­nu u pla­vo-na­ran­dža­stom pa­ru.

Na­gra­da „Da­ni­ca Mar­ko­vić” za ča­čan­sku knji­gu 2017. pri­pa­la je autor­ki pu­bli­ka­ci­je „Jer­me­ni u Čač­ku: 1885–1950” mr Ma­ri­ja­ni Ma­to­vić iz Grad­ske bi­bli­o­te­ke i iz­da­va­ču ov­da­šnjem Na­rod­nom mu­ze­ju. Od­lu­či­vao je ži­ri – Sa­vo Sti­je­po­vić, pred­sed­nik, Ma­ri­ja Or­bo­vić, Slo­bo­dan Ni­ko­lić, po­ru­čiv­ši po­sle iz­bo­ra:

„Na­gra­đe­na knji­ga na nov i za­ni­mljiv na­čin pre­do­ča­va te­mu ko­ja je u ovom obi­mu i na ovaj na­čin pr­vi put ob­ra­đe­na. Isto­rij­ske či­nje­ni­ce ko­je se od­no­se na ze­mlju drev­nog Za­kav­ka­zja, kao i ma­nje po­zna­tu op­šte­na­ci­o­nal­nu pro­šlost, ali i pro­šlost Čač­ka, ni­su iz­lo­že­ne kao pro­sto­du­šno po­re­đa­na do­ku­men­tar­na stvar­nost, već su sme­šte­ne u kon­tekst pro­zne for­me ko­ja uspe­šno pra­ti nit uzor­no spro­ve­de­nog na­uč­no-po­pu­lar­nog me­to­da. Knji­ga ob­ra­đu­je ma­lo­broj­na ot­kri­ve­na do­ku­men­ta u ve­zi sa jer­men­skim po­ro­di­ca­ma u Čač­ku ko­ja su bi­la po­hra­nje­na u de­po­i­ma Me­đu­op­štin­skog isto­rij­skog ar­hi­va.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

3 × three =